Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven , om in dit finsrulier 'geval, Dijkrichrer» Hoog-Heemraaden, Hoofd-Ingelanden en verdere , die met primo Maart aanftaande 'af hadden moeten treeden, nog zoo lange in hunne bedieninge te continueeren , en zulks, zonder( daaruit ten opzichte van het gefanftioneerde Reglement voor Rhynland, eenige confequentien te trekken."

Heil en-Broederfchap!

A. la PIERRE.

Ter ordonnantie van denzelven,

Q. ONDAATJE.

•Dat zij, vervolgens over den inhoud derzelve Refcriptie hebbende gedelibereerd, nodig geoordeelt hadden, zich ter dier zaake bij het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek te adresfceren, eelijk zij dan ook aan het zelve Bewind hebben gepicefenteerd de volgende Requeste.

„ Aan het Uitvoerend Be' wind van de Bataaffche Republiek."

Cjreeven te kennen Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, mitsgaders Gecommitteerdens uit de Gedeputeerdens'van Ingelanden van Rhijnland op: derzei ver, ingevolge het Decreet van het Provintiaal Beftuur van het voormalig gewest Holland, van 29 September 1796, wettig gehoude Verga.derin° van 27 September 1798. fpeciaal benoemd én gecommitteerd, om gemeenfchappelijk met Hoofd Ingelanden voornoemd , alles werkftellig tf maken, het geen tot confervatie van der Ingelanden Regt, en ter handhaving van het Reglement en InftrucHeu , waar na het Hoog-Heem' raad-

Sluiten