Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i 13 >

zijn in functie getreeden, na dat dezelve den Eed op deeze inftru&ie hebben afgelegd: *'

„ Ten derden, dat alzo op dén i. Maart dee« zes jaars 1799. de tüd» voor welke alle. de HoogHeemrsden en Hoofd-Ingelanden op Maart 1796.. zijn aangefteld, zal eindigen, geliik ook'als dan eindigd de tijd, voor welke den Dijkgraaf, volgens het voorfz. 8. Articul, en het a. Art. van deszelfs Inftructie is aangefteld.1'

,, Ten vierden, dat dus de tijd op den ï. Januarij 17C9. is daar geweest, dat nieuwe Kiezers in de refpective Diftricten hadden moeten zijn verkoozen , ten einde dezelve op den voet, bij het gefa' ctioneerde Reglement bepaalt, uit het tegenswoordig aanwezig Beftuur van Rhijnland vier Hoog - Heemraden en vijf Hoofd Ingelanden, zouden aanjlellen, en op nieuws drie Hoog-Heem»;; raaden en vijf Hoofd-Ingelanden, benevens een Dijkgraaf zouden kiezen."

„ Ten vijfden, dat ook die Kiezers uit de re^ fpectiye Ingelanden twee maanden voor den.i. Maart 17^9: zouden zijn verkoozen , en Hoofdingelanden daar toe de befchrijving in de refpective ■ diftricten zouden hebben gedaan, was het riet dat den Agent hij het Departement van. inwendige Politie en Toezigt op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republicq , aan wien door eene Commisfie uic de Vergadering der Gedeputeerde Ingelanden, op den 2.6, April 1798. van het aanwezen dezer Vergadering is kennis gegeeven, en de belangens van Rhijnlands Ingelanden waren aanbevolen, en die ook goed», gunftig ter dier tijd heeft belooft, niets vuuriger te verlangen, dan na zijn best vcrmoogen mede werkzaam te kunnen zijn, voor de belangens van Rhijnlands Ingelanden, en de Vergadering van derzelver Gedeputeerdens, bij eene Misfive van den 19. September 1798, aan Hoofd-Ingelanden, van Rijnland had aangefchreeven:"

Dat ter zijner kennisfe gekomen zijnde, zee' Ure Circulaire Misfive van den 8, Septem-, 1 " t?eï

Sluiten