Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H >

het onderfcheid, liet welk daarbij tusfchen Dijkgraaf en Hoog-Heemraaden met derzelver Ministers, en tusfchen Hoofd-Ingelanden,■•< als waren dezelve geene Leden van het Hoog-Heemraadfchap, is gemaakt, en welk onderfcheid, zoo de v-ertooners vertrouwen nooit uit de neutrale denkwi4ze van den Agent, maar op inftigatie van daarbij belanghebbende moet ziin voortgekomen, hun zeer "onaangenaam is geweest, direct eene Commisfie uit hun midden hebben benoemt, die op den a6. September zig bij den Agent hebben geaddresfeert, en na eene langduurige Conferentie van denzelven hebben vernomen, dat het oogmerk , waarom over de verandering van perfoonen of zaaken, het Dijk Beltuur concerneerende, bij de Ingelanden van Rhijnland niet vermogt te worden gedelibereerd, niet was, om eenige inbreuk te maaken op de gefanctioneerde Inftrucüe, neen ! maar om op een generaal Plan, waarna alle Dijk- Collegïen en Heemraadfchappen over de geheele Bataaffche Republiek zoude worden verkoozen en beftuurd, niet te anticipeeren, dat alzoo dat plan waarfchijnlijk voor nieuwe - jaar eerstkomende zoude zijn in werking gebragt, de deliberatien over de nadere verklaaring van het 8 Articul, als bij het a en 3 Poin6t der befchrijvingsbrief wordt gezegt, vrugteloos zijn zoude, en wanneer dat plan als dan nog niet in werking zijn mogt , Hoofd - Ingelanden , in dat geval zig tot het maaken van veranderingen in het DijkBeftuur aan het Agentfchap behoorden te addresfeeren."

„ Dat die gedane demarche van Hoofd-Ingelanden , op de Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden zijnde goedgekeurd, dezelve Gedeputeerde Ingelanden ook daarin hebben berust, en de hier voren vermelde en in deze paroisfeerende Commisfie van zeven Burgers, uit de zeven Diftri&en van Rhijnland hebben benoemt. Dat daarop Hoofd-Ingelanden en Gecemmicteerdens van de Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland,

n in-

Sluiten