Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6 >

Republicq zullen worden verkooren en beftuurt 4 in werking zal zijn gebragt , geliik dat alles kan blijken uit de Copie van dat Addres, ten dezen annex." . , ,

„ Dat, hoe zeer de Vertoonders hadden vertrouwd en zig geflatteerd, dat dit hun Addres die uitwerking zoude hebben gehad, welke ziJ Z1S regtmstig hadden mogen voorftellen , integendeel hebben ondervonden, dat voornoemde Agent heeft kunnen goedvinden, den eerflen Februarij 17^9, in antwoord van het zelve Adres * aan de Requestranten aantefchrijven: om in dit fingulier geval Dijkrichter* Hoog-Heemraaden, Hoofd-Ingelanden* en verdere, die met primo Maart aanftaande af hadden moeten treeden , nog zo lang in hunné bedieninge te continueeren , en zulks zonder aaar uit* ten opzigte van het gefan&toneerde Reglement van Rhijnland* eemge conferentie te trekken , blijkens Copie van dezelve Misfive, ten deezen annex."

Dat de Requestranten , na rijpe overweging van devoorfz. Misfive, welke niet alleen, zoals de Misfive van den 19. September 1797. zig alleen bepaald tot Dijkgraaf en Hoog-Heemraden met derzelver Ministers, maar zig ook extendeerd tot Hoofd • Ingelanden, zig buiten demogelijkheid bevinden, om aan die aanfehrijving te voldoen, vermits het aan hun niet ftaat, en zij de bevoegdheid of het vermogen niet hebben, om die 1 erfoonen, die ingevolge het 3. Art. van het Reglement , maar voor drie Jaaren zijn aangefteld te continueeren, ais zijnde daartoe geheel ongequalificeerd, en dat dus het gevolg daar van zal zim, dat op den 1. Maart aanftaande het geheel Hoog- Heemraadfchap van Rijnland, beftaande in Dij «graal, Hoog - Heemraden en Hoofd-ingelan« den, als zijnde maar voor drie jaaren aangefteld,, 'zal ophouden te fungeeren, en dus in eeue Kegeeri:gloosheid vervallen, het welk, als ten uiterften nadeeiig, door de R.questrantei. is getragt te urevenieeren, dan waarin zij, deux i'^ide

* veoiu*

Sluiten