Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17 >

^oorfz. Misfives van den Agent, zijn verhinderd." ,

„ En vermits de Requestranten van hunnen onvermijdelijken pligt reekenen, daar omtrcnd behoorlijke voorzorg te gebruiken , en zulks niet anders kunnen doen, dan door zig te adresfeeren aan het Uitvoerend Bewind."

„ Zoo keeren de Requestranten zig tot dit Uitvoerend Bewind, met alle behoorlijke eerbied verzoekende , dat dit Uitvoerend Bewind, gelieve intetrekken en buiten werking te ftellen de voorfz. beide Misfieves van voornoemde Agent, in dato 19. September 1798. en 1. Februari]' 1799en dienvolgens de gezamentlijke Ingelanden van geheel Rhijnland het regt , dat hun toekomt, en aan hun is erkent, te doen genieten; alle beletzelen op te heffen, en Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, ten allerfpoedigften aantefchrijven om Rhijnlands Ingelanden, ingevolge het a Articul van het hier aan geanexeerde Reglement of Inftruclie, waar na het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland, moet worden verkoozen, en beftierd (den 10, Februari] 1796. door de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van het voormalig Gewest Holland, gefanctioneerd en geapprobeert) te doen overgaan tot het benoemen van Kiezers, ten einde dezelve Kiezers , ingevolge van het 8 Articul van het zelve Reglement, een nieuwe Dijkgraaf, en uit het thans aanwezig Beftuur vier Hoog - Heemraaden en vijf Hoofd-Ingelanden zullen aanftellen , om voor de volgende drie jaaren te continueeren, en om in plaatfe van de afgaande drie Hoog-Heemraaden en vijf Hoofd-Ingelanden, nieuwe te verkiezen, en dat dezelve aanIchrijving, vermits de korten tijd welke voor den 1. Maart overig is, ten allerfpoedigften mag worden gedaan en uitgegeeven."

't Welk doende &;c.

Dat zij hier op van het welgemelde Bewind hebben bekomen, de volgende Refolutie.

ü GE*

Sluiten