Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 28 >

Ds Vergadering dus geörgar.ifeert zijnde , zoo verlaat gemelde Commisfie dezelve met den hartel i ik ften wensch , dat alle hare deliberatien en befluiten met den besten uitflag mogen bekroond worden en dus (trekken tot wezenlijk geluk van Rhijnlands Ingelanden , 't welk door den Prsefident beantwoord wierd met Haar, namens deze Vergadering, den welmenendften dank te betuigen voor de door Haar aangewende pogingen ter bekoming der vrije uitoefening van 't Regt van Rhijnlands Ingelanden , hartelijk wenfchende, dat zij in 't bevorderen van dit Regt volftandig mogen blijven medewerken.

De Pnefident, de Vergadering met eene allezins gepaste aanfpraak geopend hebbende , vraagt :

of de Burgers ook eenige aanmerkingen op de „ gedrukte Notulen der laatst gehoudene Verga„ dering hebben" 't welk met ftilzwijgen beandwoord zijnde , verklaart Hij dezelve voor goedgekeurd.

Daar op communiceerde de Praïfident, bij Commisfarisfen Hoofd - Ingelanden ingekomen te zijn twee Brieven , welke zij ter dezer Vergadering hadden overgelegd , als:

Een van de Ingelanden van Rhijnland, onder de Ambachten van Spaarnwoude, Houtrijk en Polanen, in dato 16. April 1799, houdende redenen van abfentie , welke aangenomen is voor notificatie.

En een van den Burger Willem Braek, te Zwanrmerdam, in dato 33. April 1799, houdende redenen van abfentie , als mede bezorging der restant Notulen van de laatst gehoudene Vergadering en van de Acte van Uitfpraak , de dato 17. Mey 1798, op welke het zelfde bcfluit is gevallen.

Ver-

Sluiten