Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

<Êg ter dier tijd had geconformeerd, zoo dat zulks thans de zaak der Vergadering was , doch dat, voor zoo verre in het zelve eenige hatelijke per-foneele of taxatoire uitdrukkingen ten opzigte van hem en de Burgers Huigens en. van Tricht mogten voorkomen, zij befloten hadden, het zelve met een verachtend ftilzwijgen te beantwoorden.

En eindelijk werd het Request door de BeHuurders van de droog gemaakte Polders onder Hazerswoude en Hogeveen, door den Burger W. S. Boers ter dezer Vergadering bezorgt , ter tafel gebiagt en werd, op Voorftel des Praïfidents, eenparig gerefolveerd, om gemelde Request aan gemelde Burger W. S. Boers terug te geven, ten einde het daar in voorkomende aan Hoofd-Ingelanden op te geven , om 't zelve alzoo tot een poinft van befchrijving te maken voor de eerst volgende Vergadering.

De Prtefident vragende, „ of iemand der Leden „ nog iets had voortedragen,'' zoo is, op Voorftel der Gedeputeerden van Leyden , eenparig ge* refolveerd, om aan de Commisfie van gedepu* teerde Ingelanden al verder in last te geven, om met en nevens Hoofd-Ingelanden, in navolginge van het Beftuur van Delfland, allenzins waakzaam te zijn op de door het Wetgevend Lighaam des Bataaffchen Volks te makene Concept -Inftru&ie voor den Agent van inwendige Politie en toezigt op den /laat van Dijken, Wegen en Wateren , op dat zij, wanneer in dezelve het een of ander Artikel mogte voorkomen ter krenking van het door de Hoogstgeconftitueerde Magt gefunctioneerde Reglement en ter fnuiking van der Ingelanden natuurlijk regt, zulks op de meest gefchiktfte en zekerfte wijze tragten te voorkomen , het welk door dezelve is aangenomen.

Eindelijk , zoo is nog, op voordragt van den Voorzitter, eenparig gerefolveerd, dat alle de doof C deze

Sluiten