Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRTJHEID, BROEDERSCHAP.

Hoofd-Ingelanden van Rhijnland

ann

De Mtinicipalnei: van

medeburgers!

Alzoo de Perfqneele Commisfie uit Gedeputeesden van Rhijnjands Ingelanden aan ons hebben verzocht voorloopig door UI. aan welgemelde Ingelanden te willen communiceeren , zoo als wij doen bij deezen , dat de uitflag hunner Werkzaamheden in de zaake raakende de aftreeding en weder aanftelling van den Dijkrichter en een gedeelte van Hoog-Heem raad en en Hoofdingelanden, welke ingevolge het door de Provifioneele Rcprafentanten van" het Volk van Holland in dato den 10. Februarij 1796. gefanctioneerd Reglement reeds ia het begin van den gepasfeerden jaare 1799. had moeten gefchieden, Jioofdzaakelijk is geweest van dien uitfkg, dar A 2 voi.

Sluiten