Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

vorens Extract Refolutie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van dato 15. Augustus laat-stleeden is bepaald , dat Djjkrichtèï en Hoog Heemraaden als nog in hunne posten zouden blijven sonnnuceren, doch dat van de tien Hnnfd frai landen, welke door den Agent van Inwendige Politic tot heden" ook waren gecontinueerd, ais nu vijf zouden moeten aftreeden en in derze'ver plaats vijf anderen worden verkr.oren, cn dat gemelde Commisfie bij het houden der hier natemelde^fl Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnlands Ingelanden, een nader en ampelder Rapport, wegens die zaak, zoude doen.

Dat wij als nu ziende opgeheven zpqdanïg beletzei , als ten opzichte van de aftreeding en vei kiezing van Hooiü-Ingelanden tegen de vrijKda en dui.'cli^.en letter vnn 't voorfchreeven gefancrioneerde Reglement ook heeft plaats gehad , en zich nu de gelegenheid opdeed , om 't Collegie van Hoofd - Ingelanden , na inhoude van 't vqo!fchreeven Reglement, weder legaal' te maken. Hebben wij het van onzen pligt gcr.cht, zoo om te voldoen aan het Decreet van 't Pro* vinciaal Befluur van Holland , in dato 29. September 1796 ' en de Commisfie van Gedeputeerde Ingelanden gelegenheid te geeven, om op een? gewoone JSajaais-Vergadering Raport van hunne verriebtinge te doen, als cm, voor zoo veel bij de voornoemde Refolutie van het Uitvoerend Bewind zulks werd toelaaten, Rhijrrlands Ingelanden

de

Sluiten