Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

«ie verkiezingen, bij het gefanclioneerde Reglement bepaa!d, te'doen volbrengen; Ulieden te moeten aanfcbrijven, zoo als wij doen bij deezen, om de Ingelanden van UI. Diftrict opteroepen tegen Maandag den 29. September van deezen jaare 1800., ten einde Gedeputeerden te benoemen, om op Woensdag den ï. Oftobeï eerstkomende , des voormiddags ten 10 uuren, in het Gemeenlandshuis van R'nijnland binnen Leyden te compareeren , tot het aanhooren van zoodanig Rapport, als door de hier voorgemelde Perfoneele Commisfie, over de zaak daar bij gemeld, als dan zal worden gedaan, en daar op zoodanig te delibereeren en te1 befluiten , als bevonden zal worden te behooren.

■ Mitsgaders dezelve Gedeputeerden of andere Pcrfoonen ook te benoemen tot Kiezers , omme ten zeiven dage en plaatfe, des namiddags tea ï uure te compareeren, ten einde ingevolge het 8- Articul van de Inftrudie, waarnaar het HoogHeemraadfchap van Rhijnland in 't vervolg zoude worden verkooren en beftuurd, met de verdere Kiezers van de Hoofd-Diftriden uit de aanwezig zijnde tien Hoofd • Ingelanden, vijf te verkiezen, en op eene legaale wijze aanteftellen, om voor de volgende drie jaaren te continueeren, en als dans voor zoo veel de ontbreekende Hoofdingelanden betreft, door de Kiezers uit de HoofdDiftri&en, waarin de vacatuure valt, te doen procedeeren tot de daaddijke vervulling, op de wijze bij het gefacctioneerd Reglement voorgefchreeven. ^

Sluiten