Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< «5 >

De Vergadering, op voordel, en ten overftaan van Gecommitteerden uit het Collegie van Hoofde ingelanden, overgegaan zijnde, om bij beflooten BilÜetten te benoemen een Prafident., Vice-Prseüdent en twee Secretarisfen; is na opening der $tem-BUletten bevonden,- dat verkocren waren:

Tut Prafi.dent,

De Burger Arend Rees/en^

Tot Vice- Prafident?

De Burger Pieter Dozy.

Tot eerfte Secretaris,

De Burger Johannes van Trigt^

En tot tweede Secretaris,

De Burger Mr. Everard Jacob van Royen.

De "Vergadering alzoo georganifeerd, en het Prsefidium door den Voorzitter aanvaard zijnde, heeft de Commisfie uit het Collegie van Hoofdingelanden, na door den Voorzitter op eene gepaste wijze uit naam deezer Vergadering te zijn bedankt voor den iever, fpoed en orde, waar mede zij dezelve in ftaat gefteld hadde;, haare deliberatien aantevangen, zich uit de Vergadering bsgeeven. i

Waar op de Voorzitter, na de Vergadering te hebben herinnerd aan het onderwerp, waartoe zij was befchreeven op heden bijëentekonien, uit raap van de Perfoneele Commisfie ,: bij befltrit 'der ■ Vergadering in dato 24. April 1799- gecontinueerd ên gefuppleerd; midsgaders meten benevens Hoofd-Ingelanden van Rhijnland gequaüficeerd geweest tot al zoodanige eindens, als bij ere Notulen van gemelden dag zijn geëxpresfeerd; uitgebragï het,navolgend Rapport: - •

B 5 pa=

Sluiten