Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 J*

ÊIEDEBURSERsf

Behaagde het de Vergadering van RhijnïandsIngelauden, op den; 27. September 1798. in het Gemeenlandshuis van Rhijnland binnen Leyden bijeengeroepen en vergaderd , ter gelegenheid dat de Misfiye van den Agent van Toezicht op den Waterftaat, bëtrëktiik hec tweede poincT; van de befchrijvjng van Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, ter hunner deliberatie wierd voorgedragen , te benoemen eene Commisfie van zeven Leden, uit ieder der vijf Hoofd - Diftricten en der twee Steden; ten einde die Leden met Hoofd-Ingelanden voorn-, geraeenfchaplijk zouden in hetwelk fielten zoodanige demarches , als ter confervatie van der Ingelanden Recht, en ter handhaving van her gelanétioneerde Reglement van Verkiezing en Befdering van het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland, besten raadzaamst zoude worden geoordeeld; en wierd die Commisfie verder daarbij (met vrijlaating om zoodanig peri'uon of perfoonen, te kunnen en te mogen emplóijeeren, als zij in 'z vervaardigen van Memorien en Adresfen, ter volbrenging van hunnen last, nodig zoude oordeeienj, verzegt en geauthorifeerd , om zich ter bekoming van elucidatien én inteipretatien, bij Adres of Memorie aan het Wetgeevend Lichaam des Bataaffchen Volks te addresfèeren.

Die alzoo aangeftelde Commisfie gaf in de daar aan volgende Vergadering van Rhijnlands'Jngelanden, gehouden als vooren den 24, April 1799 , naaraar.Jeiüingenmetinfèrtie van den Brief van Befchrij ving van Hoofd-Ingelanden voorn., een ampel verilag van alles het geen ten deezen opzichte, zederd de Vergadering van 27. September 1798., door hua was verrigt en voorgevallen; en. de'Handelingen der Commisfie,

droe-

Sluiten