Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. ïf >

droegen als toen de goedkeuring van# de Verm& weg; zoo ais kan blijken uit de gedrukte Handelingen van de voorfz. Vergasteric"; en waartoe ten deezen wordt gerefereerd: opödezelfde Vergadering van a4. April 1799was het het goedvinden van de als toen versaderde Gedeputeerde Rhijnlands-Ingelanden, die bevoorens aangeftetde Commisfie, met aanvulling van eenige Leden uit die Vergadering, in plaatfe van die geenen der gemelde Leden, welke te dier tijd niet prefent waren, op nieuws te benoemen, en daar toe de ondergetekenden te verzoeken, en te qualifkeeren, ten einde en bm met en nevens Hoofd-Ingelanden de beste coain?en aan te wenden , ' ter bekoraing vaa Se door Rhijnlands-Ingelanden reeds lang gewenschte zaak de bevestiging naaralijk van Uur» wettig en door de Hoogst. Geconftitueerde Machr toegekend -Recht.

De Commisfie, alzoo vereerd met het vertrouwen van Rhijnlands Gedeputeerde Ingelanden, heeft dan oök het van üerzelver voornaamlte plicht geacht, om der Ingelanden wettig reent, 200 vee'l in hun vermogen was, te bewaaren en te handhaaven; en is wel {leeds werkzaam geweest, en heeft een waakend oog gehouden op alles, het geen eehigeri inbreuk Koude doen in, of verkorting aan dat Recht; maar vond zich e^n tijd lang in de onmoogiijkheid, om zoo lang de foftaü&* van den Agent van Toezicht op den St-vn der Dijken, Wegen en Wateren, door het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaf fchen Volks niet was gearrefteerd en geiauctioneerd; iets te kunnen ouderueeoien ; verzekerd dat allé ponngen, door hun voor dien tijd tante wénden, /onder eenig effeö: zoude» zijn; en is dus m de verplichting geweesc, om dat ujdltip afte•wagtenj het welk zooras niet was verlcueeneu, en die laftrttótóe behoorlijk gearrefteerd en geiaiiclioneerd, oï de Comniisfie neefc zicli bij Ke-

ques-

Sluiten