Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

wind moest worden yenveezen aan de duidelijke Letter van de $V en Art. van gemelde Inltruétie. . . . .

Ingevolge en op den voet van dit advis, het welk gedrukt, en twee dagen na de difiributie aan de orde van den dag was gefield, is door de Eeifte Kamer, op den 1,1. Augustus deeze iaars genomen een befluït, waarbij, cordorm ne zelve advis, het Uitvoerend Bewind is gerenvoiieerd aan de duidelijke Letter van de 3.1. en & Art, van gemelde Inftruftie , en ingevolge van dat declina-oir befluit van de Eerite Kamer, hetwelk echter nooit aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Licnaam ter fanclie is P.ezonden , heeft het Uitvoerend Bewind, op den 15. Augustus, genomen _een befluit, wawbij is verklaard., dat Dijkncnter en Hoog-Heemraaden als nog in hurne posten zullen blijven continuè'eren ; Edog dat Hoold- Ingelanden, uit het opgemelde Collegie zullen moeten afeaan, en «loof anderen, agtervolgens het Reglement van het voormaahg. Provinciaal beftuur, dato ito. Eebruarij 1756., te verkiezen, moeten vervangen wórden.

Van dit befluit is door den Agent van ioezicht op den Waterttaat, bij Refolutie van 19. Augustus deezts jaars, aan Hooid- Ingelanden en Gecommitteerdens' uit. de Gedeputeerden Ingelanden, kennis gegeeven. En, Medeburgers , uwe Commisfie heeft vermeend, om als ntf ook Ülieden, en in Uwlieder Perfoonen aan alle_ de Ingelanden van Rhijnland , te moeten kennide ge^ven ; dat het Vertegenwoordigend Lichawn des Bataaflchen Volks ateoo heeft goedgevonden, om, hoezeer' de ftiHfucfie, waar naar het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland in het vervolg zouae worden verkoozen en belfterd, bij de Vergadering der Provifibnéele Rèpraetentanten van het Volk van Holland, te dier tijd de Hoogst'-Geconftitaeérde' Magt én eensg-

Sluiten