Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 20 5»

yeevende Overheid, op den to. Febrilarii 1706". was geapprobeerd en gefanctioneerd. En hoe" zeer dus Rhijnlands Ingelanden , eene rechtmaatige hoop èn verwachting konden koesteren, mn voortaan de vruchten van de. gezegende Reyolütie, in de uitreffening van hunne bevoorens verdrukte Rechten, en ter verkiezinge van hunnen eigen Dijkgraaf en Hoog - Heemraaden te zullen fmaaken en genieten; om, zeggen' wij, dien Dijkgraaf en Hoog - Heerrfraaden, welken door Ülieden, voor den tijd van drie jaaren, ingevolge hetzelve Reglement, waren veikooren en beëedigd, als nog in hunne posten te continuë'eren, zonder verdere bepaaling van tijd; terwijl ten opzichte van Hoofd-Ingelanden is verklaard, d«t dezelven, dat is vijf van dtzelven, ingevolge hetzelve Reglement, hetwelk ten dien opzichte blijft werken, moeten afgaan en door anderen vervangen worden.

Ziet daar, Medeburgers! een kort en waar Rapport, van het geene zedert de aanftelling onzer Commisfie is voorgevallen; de Commisfie had wel geweiischt, en ook zich gefiatteerd, dat hunne aangewende poogingen beter fucces zouden hebben gehad, en dat Rhijnlands Ingelanden zouden zijn in bezit gebleeven van dat Recht, hetwelk hun bij het Reglement en de Inftructie van 10. Februarij 1796., zoo plechtig' door de toenmaalige Hoogite Regeering was beloofd en toegezegd; dan, daar het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, desaangaande in een ander begrip is geweest; zal het nu aan Rhijnlands-Ingelanden ter .beoordeeling ftaan, om, of in dat begrip van de Eerite Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam te berusten; of, door het doen van gepaste en aan ieder Burger in een vrije Republiek gepermitteerde Adresfen, aan deszelfs Vertegenwoordigers nader zich te adresfeeren, en als nog pogmgen te doen, om dat Recht, hetwelk hun

eens

Sluiten