Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<4. 33 >

Dat dit Bewind, bij deszeifs befluit vkn den ï. Manrt 1799. beeft goedgevonden, op dat verzoek, bij voorfz. Requeste gedaan, niet te dis— "poneeren , maar hetzelve te hou !en in advis ; en midsdien de nieuwe verkiezing; van Dijk- Regenten te furcheeren, tot dat bij hit Vertegenwoordigend Lighaam des Ba'.aaffchen Volks zoude zijn bepaald , of de aan/lelling van Dijhichter en Hoog - licemraaden al of niet op approbatie van dit Bewind zoude moeten gefchieden; en bij welk befluit dit Bewind verder Diikrichtet en HoogHeemraaden heeft aangefchreeven en gelast, ohv provifioneeï, en tot nadere dispofitie, derzelver funclicn op den voorigen v^et te blijven waarneernen ^ ten einde alle verwarringen en daar Uit prófïuëerende nadeelen voortekoriien.

Dat de Supplianten, vertrouwende, dat , daar de Iiiftruétie voor den Agent van Toezicht op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren, door de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lighaam is gearrefteerd en gefanctioneerd; en de redenen, om Welken dit Bewind der Supplianten verzoek heeft gehouden in advis en gefurcheerd 4 door het arrefteeren van die Inftrudie, als nu zijn gecesfeerd en vervallen, doordien bij drè Inftruéüe, zoo veel de Supplianten daar uit kunnen zien , niet is bepaald, dat de aanftelling vart eenige Dijk - Rechters , Hoog - Heemradden, Hoofd.Ingelanden of derzelver Ministers, door of op approbatie van dit Bewind of voorn. Agent taoet gefchieden; maar integendeel uit Art. 32. van die Inftruétie blijkt, j5 dat de Agent zien „ niet mag bemoeijen met eenige Huishoudelijk 5, keDireöie van Dijks-Collegien> Waterfchap„ pen, Polder - Beftuuren, of onder welke be-

naaming die ook in de verfcheiden Depa'rte„ menten mogen voorkomen; en dat fpeciaal vafs j, zijn algemeen en bijzonder toezicht uitgeflobft ten blijven zoodanige Collégien, welke W&> c - M ge*

Sluiten