Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< a7 >

Inftruch'e voorden Agent van Inwendige Politie,

zoodanige interpnetatoire befluiten mogten wotden geromen , waar door het Bewind in ftaat worde gefteld, ter zaake voorfz. eene finaale dispofitie te kunnen neemen.

Wordende het Bewind bij hetzelve.befl'uit., ten opzie'te der verzochte interpretatie, gerenvoïjeerd aan dm duideliiken letter van de 32. en 35., Articulen der Inftruftie van den Agent van Toezicht over den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren.

Waarop. midsgaders nader gedelibereerd zijnde op het Rapport van den Agent van Inwendige Politie van den i£. Februarij deezes jaars, den 19. en 26, daar aan volgende lNo. 31. en 38. alhier ingekomen, gerequireerd den s» Januarij te vooren, No. 25, op de Requeste vatr Hoofdingelanden van Rhijnland, midsgaders vatr Gecommitteerden uit de Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland; verzocht hebbende intrekking der furcheahce', door het Bewind in deeze zaak geordonneerd, bij befluit van den 1. Maart 1799. No. 20 a, ten dien èffe&e', dat door hun mogt worden voortgegaan met de benoemh g en verkiezing van hieuwé Hoog - Heemraaden en Hoofd-Ingelanden, conform het Reglement, door het voormaalig Provihtiaal Beftuur van Holland den 10. Februarij 1796. gearrefleerd; alles breeder in de Notulen van gemelden iy. Februarij 1.1. N°. 31. gedetailleerd^ en zijnde bij het opgemelde belluit van den 3. Januarij 1. 1. N°. 25. in handen van gemelden Agent van Inwendige Politie 'geftcld geweest, en met bovengemelde Rapport geretourneerd, deszelfs Rapport van den 28. Februarij 1799. den gemelden eerften Maart daar aan volgenden No. 20 a. alhier ingekomen , den 14. Februarij bevoorens No, 25. gerequireerd, op een voorig Request van Hoofd Ingelanden van Rhijnland, midsgaders van GecomC 3 mit-

Sluiten