Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 50 >

Le.deti.cn Ministers van het. gemelde PolderBeduur, die met primo Maart 1799., ingevolge het Reglement en de Inftructie, waarnaar het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland zal worden verkoozen, den 10 Februarij 1799. 8ear* reiieerd', nog provifioneel in, hunne posten te contfnuëeren; met verder verzoek, dat met relatie tot 'het 3*. en het 35. Articul der Inftruftie vaja dit Agentfchap , zoodanige interprsetatoire befiuiten mogten worden genomen , waardoor meergemeld Bewind, in ftaat wierde gefield, ter zaake voorfz. eene finaale dispofitie te kunnen neemen; en bij welk befluit der Eerfte Kamer, het Bewind, ten opzichte der verzochte interpretatie, werd gerenvoijeerd aan den dui-, delijken' Letter van de 32. en 35. Articulen der Inftructie voor dit Agentfchap.

Wordende bij opgemelde Refolutie van het Uitvoerend Bewind, hier op al mede nader gedelibereerd zijnde, op het Rapport van den Agent, van den 15. Februarij 1. 1. gerequireerd den 2. januarij te vooren , op ce Requeste van Hoofd-Ingelanden, midsgaders van de Ge-

J:ommitteerden uit de Gedeputeerden van de ngelanden van Rhijnland , verzocht hebbende Intrekking der furcheance, door het Bewind in deeze zaak gedecerneerd , bij befluit van den i. Maart 1799.; ten dien effeöe, dat door hun raogt worden voortgegaan met de benoeming en verkiezing van nieuwe Hoog - Heemraaden «n Hoofd -Ingelanden, conform het Reglement, door het vöórmaalig Provinciaal Beftuur van 'Holland-, den 10. Februarij 1796. gearrefteerd; befiöot'en te verklaaren, dat Dijkrichter en HoogHeemraaden. als nog in hunne posten zullen blijven conrinueeren. Edog dat Hoofd «Ingelanden , Bit het gemelde Collegie zulten moeten afgaan, en door anderen, agtervolgens het Reglement van het voormaalig Provinciaal Beftuurvan Holland , in dato 10. Februarij 1796. te

Vèr«

Sluiten