Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 53 >

Op welk hier vooren geïnfereerd Rappnrt, met » jar.t0e betreklijke Stukken , gedelibereerd zijnde, heeft de Vergadering, met dankbetuiging aan de Leden der Commisfie die in deez<> voor de zoo gewichtige belangen van Rhijnlands Ingelanden zun werkzaam geweest, het verrichte der gemelde Commisfie, ten deezen, volkomen goedgekeurd , 'en dezelve van den last aan haar gedemandeerd geweest; compleetelijk gedechargeerdDe Voorzitter heeft vervolgens geproponeerd, r a!s n,u' '"gevolge de aanfchrijving van Hoofd-Ingelanden, waar op deeze Vergadering is bijeengekomen, opgeheven i9% zoodanig beletzei, als ten opzichte van de aftreeding én verkiezing van Hoofd-Ingelanden heeft plaats gehad, te beflisfen, of de verkiezing en fuppletie van gemeld Collegie , door de regens heden namiddag opgeroepen Kies-Vergadering van Rhijnlands Ingelanden, conform het geftnétioneerde ■Reglement, al of niet zal worden geëfFeftueerd.

De Gecommitteerden van Ingelanden van Soc* terwoude, hebben, alvoorens op het voorfz, voor» Itel is geftemd geworden, uit naam en op fpeciaalen last van derzelver Committenten communicatie gegéeven; „ dat'zij ter deezer Vergade3, ring zouden reclameeren het recht, Ingelan3, den van Soeterwoude, bij het gefan&ioneerd ;„ Reglement, op het Beftuur van Rhijnland com„ peteerende, om, des noods tegen de inbreuk „ daarop, het zij bij de Wetgeevende Vergade„ ring, het zij bij zoadanig ander Collegie, als „ zij zouden vermeenen te behooren, zoodanige „ demarches te doen , als hun tot behoud van „ hun goed recht deswegens toekomt, zonder „ te willen anticipeeren op zoodanige Reglementen, als op een algemeen Dijks-Beftuur, in tijd en wijlen mogten worden voorgedraagen." En met verderen last, t? om ook, het geene voorfz,

~ »» «Ss

Sluiten