Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

„ is, ter Kiezers-Vergadering, beden namiddag „ te houden , behoorlijk te doen gelden. En in„ dien echter mogt worden goedgevonden met de „ Remotie en verandering: in het Collegie van „ Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, voorttegaan, „ daar tegen wel expresfelijk te protefteeren, immers en in alle gevallen op een uitftel van „14 dagen, nopens het doen der voorfz. Remo-_ „ tie en verkiezing te infteeren , ten einde zij „ Gecommitteerden in ftaat zouden zijn, om het ' Rapport der Perfoneele Commisfie, in de aan„ ichrijving van Hoofd-Ingelanden vermeld, aas „ Ingelanden van Soeterwoude ter kennisfe te „ brengen, op dat dezelven daar over behoorlijk „ delibereeren , en zoodanige befluiten zouden „ kunnen neemen, als zij met het belang van „ Rhijnlands Ingelanden zouden nodig oordeelen.

En is, na deliberatie op het gedaane Voorftel •van den Prsfident, en het gedeclareerde van Gecommitteerden van Soeterwoude, bij appel nominal, met eenpaarigheid van ftemmen, (except die van Soeterwoude, ingevolge derzelver bepaalden last,) beflooten, dat de verkiezing en fuppletie van en over het Collegie van Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, door de tegen heden namiddag opgeroepen Kiezers - Vergadering van Rhijnlands Ingelanden, in conformiteit van het gefanctioneer» de Reglement, zal worden geëffectueerd; onverminderd en ongeprasjudiciëerd al zoodanig recht, als Ingelanden van Rhijnland, volgens hetzelve Reslement op de verkiezinge der overige Leden en Ministers van Rhijnlands Beftuur, wel en wettig js coinpeteerende,

Voorts is door den Prsefident voorgefteld ter beflisfinge, of deeze Vergadering, goedgekeurd en genoegen genomen hebbende met het verrichte haarer Perloneele Commisfie, en door toetetreeden, om, ingevolge het Befluit van het Uitvoerend Bewind, gebruik te maaken van dat gedeelte van het recht, Rhijnlands Ingelanden, ingevolge het ge- i

Sluiten