Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den kouden Winter van voorleeden jaar, by de ongemeene behoeftigheid in ons Vaderland, en den bygekomen Watersnood in een gedeelte van hetzelve, kwam het my voor, dat niets van meer nut voor de Armen kon zyn, dan middelen aan de hand te geeven, om dc kosten van hun levens, onderhoud te verminderen. Het is eene blykbaare waarheid, dat indien een mensch nood lydc mee vyf duivers daags , om dat hy 'er tien noodig heeft, men hem zo wel uit den nood redt, met eene aanwyziag, om uit zyne vyf Huivers zo veel te haaien, als hy te vooren uit tien duivers kon. doen, als met nog vyf duivers by zyne vyf te voegen. Dit laatfte is eene aalmoes, die men aan geene duizende behoefcigen doen kan , en het eerde een goede raad, waarmede men alle de Armen van de waereld dienst doet. ik was ooggetuige geweest, in onderfcheiden Steden van Duitschland, van het nut van eene onkostbaar-2 toebereiding van voedfaame fpys, ik wist dat deeze heilzaame uit» vinding was te werk geftcld in Engeland en Italië, en ik meende, een begin daarvan te kunnen maa. ken in myn Vaderland , met een los blaadje onder het Pubiyk uit te drooien , het welk dcalgemeene nieuwsgierigheid kon gaande maaken,enaanüonds van een daadelyk nut zyn.

Thans volgt een tweede hirde Winter op den eerden, en de behoeftigheid maakt verfchriklyke voortgangen. Inmiddels is niet alleen hec Werk, A 2 waar-

Sluiten