Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

waaruit ik grootendeels myne denkbeelden voor de Armen gehaald hadt, iu het Fransch vertaald,maar ook een tweede deel daarvan uitgekomen, etj mede in die taal overgezet, behelzende veel nut-, tig onderwys omtrent het ftooken en kleeden. De drie noodwendigheden des levens , voeufel, hui» 2ing en kleding, zyn dus in deeze beide deehn verhandeld, met een geduurigen aandacht op den ftaat van behoeftigheid, ten einde het levensonderhoud over het algemeen voor den Armen min kostbaar te maaken. Welk een boek voor dit volkryk Land, waar het getal der Armen zo geduurig aangloeit, de middelen van beftaan ontvallen, en .demildaadigheid afneemt, niet uit onwil, maar uit onvermogen! Gefield, dat dit boek ons leerde, dat de Armen fondfen, die 'er nog zyn, gevoegd by de milde giften, die men nog reden heeft,om te kunnen verwagten, voldoende zyn, om de behoefte te gemoet te komen ; welk goed Burger zou het dan niet gaarne inzien, en de voorfchriften van hetzelve, met de noodige veranderingen , naar de omflandigheden van ons Land, op heta;elve willen toepasfenV Wat deeze Stad, Amilerdam, betreft, weet ieder een, dat 'er een groot Werkhuis is gebouwd , hetwelk eenen tyd lang alle bedeïaa'y langs de flraaten heeft geweerd, doch itffens veel in het jaar aan de Stads Kas ,ge. kost heeft. Deeze kosten waren byna geheel aan. Voedfel, Bi and en Klederen hefteed* maar zouden. denkelyk geheel wegvallen , indien men het voorbeeld van andere Laadeu wilde volgen , en

de

Sluiten