Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

de uitgevonden befpaaringen op deeze drie onderwerpen invoeren. Ik durf verzekeren, dat buiten het Stadsbeftuur over Stads Armen , ook ieder Kerkgenootfchap, ieder Gasthuis, ja ieder weldaadig Mensch, iu dit Werk voorfchriften zal aantreffen , om, wat beweegreden hen ook aanfpoore, het zy die van goede Staatkunde, of die van zniVeren Godsdienst, zyn oogmerk oneindig beter te bereiken, dan hy anders ooit zoude hebben künnen doen.

Ik zal hier eenigehoofd-onderwerpen opnoemen, met welken de Schryver zich bezig houdt, ten einde hem een we.iriig nader bekend te maaken met de Nederla&dlche Leezers.

i. Verfcheiden Hoofdfiukken over de Bedeiaary, en de middelen door welken dezelve te Mun-> chm in Beyeren geweerd is. Deeze Verhandeling alleen verfpreidt ongemeen veel licht over het geheel onderwerp , behelst veele nieuwe denkbeelden, neemt alle de oude denkbeelden op, welken door de ondervinding bekragtigd zyn, en bereidt den leezer voor tot de volgende Hukken.

2. Eecige Hoofdflukken over algemeene grondflagen vsn alle nuttige Inftellingen voor de Armen van alle Landen, tot flot van welken een Prospectus van eene infleliing voorkomt, om niet alleen de Armoede te onderfteunen, maar nog meer nuttige einden te bereiken, zo tot befpaaring van overtollige uitgaven , als tot veraangeuaaming van het leven.

3. Over de fpyzen in het algemeen , doch in-

A 3 zon.

Sluiten