Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D eeze reis heb ik een woord te zeggen aan Ge« leerden , en een woord aari Mixddaadigen , zonder echter een oogenblik in twyfel te trekken, dat de Geleerde milddaadig, en de Milddaadige geleerd kan zyn; maar om der duidelyke voordrage wille is dit onderfcheid gemaakt.

AAN GELEERDEN.

De wyze, op welke dieren en planten,elk door middel van zyn eigenaartig voedfel , beftaan en groeien, is zekerlyk eene van de treffende werkingen der natuur, zo voor het eenvoudigst verftand, als voor den Geleerden, en op zich zelve den aandacht aller menfehen overwaardig. Maar nog veel belangryker wordt dit onderwerp , als men hetzelve befchoüwt in deszelfs betrekking tot de welvaart der maatfehappy, inzonderheid by de toeneemende duurte van levensmiddelen endaar uit voortvloeiende armoede.

A * De

/

Sluiten