Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

nyverigfte zyn, en de Chineezen zyn het één en ander, juist om dat zy in beide de gemelde kun. ften uitmunten. Wilde volken, daartegen, om dat ze in beide dezelven geheel onervaren zyn, bewoo nen uitgeftrekte woeftenyen, en betwisten hunne woonfteden aan fcheurende dieren.

Wy hebben, in het eerfte Stukje, eene fpys opgegeeven, welke, onder verfcheiden anderen, de minst kostbaare is, en waarvan de beftanddeelen hier te lande algemeen in gebruik zyn, zodat de toebereiding alleen vreemd kan fchynen. Eer wy tot anderen overgaan, welken door eene gely. ke veeljaarige ondervinding geftaafd zyii , en zo wel kragt als voedfel aan gezonde en ffcerke menfchen geeven , met veel geringer onkosten, dan tot nog toe is bekend of in gebruik geweest, zal het niet overtollig zyn, wat breeder uit te wyden over de natuurkundige Waarneemingen, op welke deeze vorderingen in het levensonderhoud der menfchen rusten.

Het is eene bekende waarheid , dat het water noodig is tot onderhoud van planten en dieren, en dat 'er inzonderheid fchier geen eene fpys is, die de mensch niet toebereidt door middel van water en vuur; maar de wyze, op welke het water eigentlyk in het plant- en dierenryk tot voedfel en wasdom medewerkt, is nog eene der menigvuldige verborgenheden in de natuur , welken ons A 3 ver-

Sluiten