Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By de Wel j. dóll, in de Kalverftraat te Amfterdam is in het afgeloopen Jaar van de Pers gekoomen en alom verzonden :

I. Mr. VV. Bilderdyk, Mengelpolzy, in gr. 8vo met een fraaye

Tytelplaat.

II. __ Vertellingen en Romances, of vervolg der

Mcngclpo'dzy.

IU. Zedelyk sciiouwtooneei. der menschelyke harts-") §-> tochten en daaden ot' tooneelstukken van Vernuft J2 ET en Smaak, vyfde Deel. Behelzende: i. Wreedheid en g-g Grootmoedigheid, Treurfpel door ziegler. 2. De Wel- < " daadige Zv/itzer, Tooneelfp. 3. De Gevolgen van een 8 B' eenige Leugen, Tooneelfp. door c. 11. spiesz. 3 ^

IV. Het zelve werk zesde deel. Behelzende: 1. Klare I^s'" vanSynau, Treurfp. 2. KompHnienteu en Wind, Too- §3 3' ncelfp. door bretsner. ^3. De Schuldige Echtgenoot, ? Tooneelfp. door villeneuve. Eenige weinige Exem- g S-3 plaaren van de voorige declen zyn nog compleet te be- 8 5 koomen, als mede op groot papier mciproefdrukplatcn.} ^•p

V. Henry, in vier Deelen, naar het Engehsch door e. hekkeu, Wed. a. wolff. Eerfte en Tweede Deel inet fraaye pl. door vinkeles, de huyzer en vrydag. (Het derde en vierde Deel is reeds ter perfe.)

VI. Het dunde kind , eene kleine FamieUe Gefchiedenis door een Engclfclic JniTer uit het Hoogduitsch vertaalt door p. c. wit. sen geysbeek , met plaatjes.

VII. Nieuwe Scheikundige Bibliotheek, 4, 5, erï<Sde Stuk. VIII. Iets voor den Armen, Eerfte en Tweede Stukje.

IX. De man zonder komplimenten , Blyfpel naar 't Fransfch van j. p. a. leger, door p. g. witsen geysüeek.

X. Almanak van Vernuft en Smaak.

XI. Almanak voor Vrouwen door Vrouwen.

XII. Vaderlandscii Zakboekje, ter bevordering van wgtenschappen en fraaye letteren of Almanak. Alle met uitmuntende Kunstplaatjes en ivelgelykende Pouttretjes door de voornaamjlc Meesters.

XIII. Almanak voor de Beschaafde Jeugd, behelzende een aantal Kinderdichtjes, Fabelen, Vcrtclzcls ca Kinderbrieven alle naar de vatbaarheid der kinderen ingericht 011 is met fraaye plaatjes verfiert.

Sluiten