Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

Huisgezin, welk met gebrek worftelt, maar, door een gevoel van waare eer bezield, alles in het werk ftelt, om niet aan de Armen te vervallen ! Zo lang als de mensch weet, dat hy de kost verdient, is 'er eene zedelyke dryfveêr in hem gaande , welke verloopt en flyt, als hy door aalmoezen onderhouden wordt. Derhalven is 'er , in alle befchaafde Landen, en ook onder ons, zo veel moeite gedaan, om den Armen werk te bezorgen, en verfcheiden inftellingen zyn daar aan haare geboorte verfchuldigd, onder welken 'er niy geen volmaakter is voorgekomen , dan die, van welke de Heer Meerman in zyne Reize door Duitschland gewag maakt, te Brunswyk, daar al wie werken wil, in zeker huis werk kan vinden, om ten zynent te verrigten, tegen goede betaaling, terwyl alle de kosten van het huis uit zodaanig werk wedergevonden worden. De meeste, zo niet alle inftellingen van deezen aart kosten, daar tegen, min of meer, het zy aan de Stad, of aan de milde Stigters, en beantwoorden daar door min volkomen aan het oogmerk. Want zo de luiheid aangemoedigd wordt door milde giften, welke het geheele levensonderhoud bezorgen aan ledigloopers ; wordt zy, of ichoon in eene geringer maate, ook aangemoedigd door dit levensonderhoud aan den luijen gemaklyker te maaken, dan.aan den nyveren. En dit doet de onvoorzigtige belooner van eene halve werkfaamheid, hoe goed ook zyn voorneemen zyn moge. Waare voorwerpen van Christelyke mededeelzaamheid zyn flegts dc gebrekkigen, die wel willen maar niet kunnen werken, oude lieden, kinderen , verminkten, zieken , en voor alle deezen zyn 'er genoeg geftigten in ons land , of harten geopend, die het vermogen hebben, om hun wel te doen. Het onderhoud der Armen-, die nog kunnen werken, is eigentlyk het kwaad, daar wy onder

ge-

Sluiten