Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

gebukt gaan, dat al de Armenkasten heeft uitgeput, en daar , helaas! alreeds belastingen voor worden uitgefchreeven, nevens alle de verdere gewoone en ongewoone belastingen, die wy draagen. Zulke armen, die nog kunnen werken, al zyn zy reeds wat lui geworden, zouden mogelyk nog, in andere Landen , waar men beter koop leeft, de kost gaarne verdienen, maar zien 'er hier tegen op; zy zouden, om het in geld uit te drukken, wel agt Huivers willen winnen, maar wanhoopen, om 'er zestien te verdienen. En geen wonder, als men nagaat, hoe duur het levens onderhoud hier is, en hoe het werk dagelyks afneemt.

In zulk eene droevige gefteldheid komt een menfchenvriend ons leeren, dat de noodzaaklyke behoeften des levens tegen den halven prys, en nog minder , te krygen zyn, dat dezelfde fpyzen, daar onze landdart aan gewend is, beter toebereid, in veel geringer hoeveelheid toereiken, dat dezelfde brandftoffen, in betere haarden en fornuizen, veel meer warmte geeven, dat dekfel en kleeding met minder kosten kunnen bezorgd Korden. Het is baarblyklyk, dat de zwaarigheid, om den Armen, door eigen werk, aan het levensonderhoud te helpen, hiermede ophoudt, en dat 'er een grondflag gelegd is voor alle Armbezorgers, om voortaan de gebrekkigen alleen mildclyk te bedeelen, en aan al wie werken kan, of werk aan te wyzen, zo veel als genoeg is tot zyn onderhoud, of hem met regt aan zyn lot over te laaten.

Op veelerlei wyze kan dit beginfel toegepast worden, in de menigvuldige betrekkingen van de onderfcheiden armbeftuuren tot de bedeelden, in Godshuizen, in Werkhuizen,van wegen Diakonen,door ftedelyke Regeermgen, enz. Dan zulk eene toepasfing zoude nu mogelyk te meesteragtig lchynen, en kan veilig overgelaaten worden aan het verlicht oorA g . deel

Sluiten