Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 5

fpys, brand, dekfel en kleeding tot zo zeer verminderde pryzen te verkrygen zyn. De nuttige Stigters van deeze Armenhuizen in Engeland hebben daarmede begonnen, en zouden anderzins niet geflaagd zyn, om het levensonderhoud, tegen zulke verminderde pryzen, te bezorgen in het duurste land van Europa. Zy hebben, ingevolge hunner eerst verkreegen kundigheid, ilegts eene geringe infehryving geopend, om de zaak aan den gang te brengen, en de infehryvers hebben zelfs, voor de helft der ingefchreeven fom, in den loop van den winter, briefjes gekreegen, waarop de Armen, die zy 'er mede zonden, geholpen wierden. Wie deeze briefjes vry uitdeelde, kon het met regt als eene aalmoes aan gebrekkigen befchouwen, wie ze verkoopen wilde, kon 'er zyne infehryving byna uïthaalen, omdat de fpys een veel meerdere" waarde hadt, dan zy hem aangerekend was.

Onze Armbeftuurders gelieven flegts het meergemelde Werk van den Graaf van Rumford met aandagt te leezen, zo zullen zy het verre brengen met dezelfde Fondfen, welken ,nu'onvoldoende zyn, en waarvan, ingevolge eene verbeterde Economie, op de Rumfordfche wyze, jaarlyks zoude kunnen opgelegd worden.

De nyvere lieden, welken nog niet van den Armen getrokken hebben, of 'er pas aan vervallen zyn, kunnen allen aan de harde noodzaaklvkheid, om bedeelingen te genieten , • onttrokken worden , indien meervermogende lieden de goedkoope fpyzen, en verdere gemelde benoodigdheeden , volgens de voorfchriften van den Graaf van Rumford, verkrygbaar maaken, en eenig geld ten dien einde voorfchieten.

NA-

Sluiten