Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

en door het gefchiktst gebruik van alle middelen van overtuiging en van onderwys der Armbeftuurders, hoe ook genaamd, op dat de nuttige ontdekkingen niet alleen gekend, maar ook beöeffend worden. Ten deezen einde zoude vooral ftrekken eene goede vertaaling der werken van den Graaf van Rumford, het verfpreiden zyner heilzaame uitvindingen in byzandere en onkostbaare blaadjes, het doen vervaardigen van modellen van Vuurhaarden, Keukens,Keukengereedfehappen, en eindelyk het uitdeelen van dit alles onder de Armbeftuurders, met zodaanige aanbeveelingen als elk Intekenaar de gelegenheid zoude hebben, om aan den eenen of ander Armbeftuurder van zyne kennis daarby te voegen. Een Gezelfchap van Menfchenvrinden zoude, in de aangeftipte bezigheden, een zeer nuttige werkzaamheid kunnen vinden,en met eenige weinige fondfen het verre brengen. Zonder de milde giften eenigzints te vermeerderen, waartoe het nationaal vermogen tog te kort fchiet, zou dus de weg geweezen worden, om nogthans den Armen het noodige toe te reiken.

Met opzigt tot de Behoeftigen zyn alle de evengemelde werkzaamheden, middclyk, van even veel nut, omdat zy ook den nyverften, ja zelfs den rykften huisvader, een kostelyk onderwys geeven, 't welk hy aanftonds beproeven en heöeffenen kan. Dan de Intekenaars kunnen ook onmiddelyk hulp aan de Behoeftigen toebrengen, met onderfcheiden fpyfen, als mede Keukengereedfchappen, gereed te doen maaken, en hun dezelven, tot de minste pryzen, te verkoopen. Het zy dat, in den begin, eenige Keukens worden opengezet voor reekening van de Intekenaars , of Keukengereedfchappen in eenen winkel, op hunnen naam, te bekomen zyn, of dat, in het vervolg, Keukens en Winkels door andere lieden, als een middel van beftaan, worden aangelegd; in

al-

Sluiten