Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C t )

alle gevallen is 'het doel getroffen, namelyk, de eerste levensbehoeften veel min kostbaar te maaken. Het kan zyn, dat hetzelfde Gezelfchap zo wel de* bedeelde Afmen, als de nyvere Behoeftigen, tot eeri voorwerp zy.ier zorg zoude kuanen maaken, indien het flegts alle eigentlyke bedeelingen aan de Armbcftuuren overliet.

Ik zal nu in geen verdere byzonderheden' komen, opdat ik den aandagt niet aftrekke van het denkbeeld, dat ik getragt heb in dit ftukje te ontwikkelen namelyk, dat 'er van de Rumfordfche Economie , hier te lande, vry wat meer en wat beters te maaken is, dan eene nieuwe bedeeling, by alle de geenen , welken 'er reeds zyn, en dat men het groot nut, 't welk 'er in te voorzien is, door zulk een beperkt oogwit zoude te kort doen.

Op dit oogenblik verneem ik, dat 'er ook hier in de Stad eene Intekening ftaat geopend te worden, op den voet van andere Steden dat is, tot een milde uitdeeling. Wat ik daarvan denk, is in dit Blaadje verhandeld, en nogthans ben ik verre van het min volmaakt oogmerk te willen tegenwerken, uit aankleeving aan een volmaakter. Ik zal zelf op deeze bedeeling intekenen, en myne vrinden en kennisfen mede daar toe opwekken. Teffens zal ik voortgaan met dit Blaadje uit te geeven, zonder iets daar in te veranderen, in de hoop, dat gelyk myne eerfte poogingen eindelyk eenig goeds hebben uitgewerkt, zo ook deeze tegenwoordigen , vroeg of laat, de geheele maate van het goede zullen helpen opvullen, waarvoor de zaak vatbaar is.

te AMSTELDAM, by

de weduwe JAN DÓLL. m d c c c.

De prys is 2 ftuivcrs.

Sluiten