Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

maakt wordt, ten einde de warmte fchielvker U de kamer te brengen.

Wien deeze byzonderhedcn toefcbynen kleinigheden te zyn , die bedenke een oogenblik , wat de duurte van de eerfte levensbenoodigdbeden voor eenen invloed heeft, zo op duizende huisgezinnen, als op den ftaat, en wat naam vervolgens een kragtig hulpmiddel daartegen verdient.

Een algemeen gebrek van onze Haarden, boven al in de geringfte wooningen, is het rooken, welk hier geen plaats kan vinden. Gemeenlyk doet men zyn best , om den rook langs den kortften weg kwyt te raaken , en hier wordt hy opgehouden, om eerst zyne warmte af te leggen. Ik ben zelfs voorneemens, hem nog ééns aan te fpreeken, op zynen weg langs den grond, en daar een tweede Trommeltje in te metfelen , het welk dienen zal, om de gereed gemaakte Jpys warm te houden, of anders om tot de warmte van het vertrek toe te brengen. Dan zal de rook fchier koud het dak uitvliegen.

Ik behoef niemand te zeggen, dat hy het Oventje* dat is, de yzcre trommel, zo groot kan neemen als hy goedvindt, maar ik wil ieder één in dit geval aanraaden, zyn rooster niet fchielyk te vergroöten De groote van de Steenen heeft het myne bepaald dat eigentlyk nooit grooter behoeft te zyn, dair een derde van de lengte en breedte van de onderplaat van de trommel. Men kan verfcheide zulke trommels boven een gezamentlyken rooster zetten twee naast eikanderen, en twee boven eikanderen, en , door middel van fchuiven , meer of minder warmte aan de eene of andere toevoegen. Men kan ook, in de plaats van eenen fteen, eene deur voor het Oventje gebruiken; maar voor het Stookgat raade ik altyd eenen fteen, en wel dikker dan den mynen, aan, om dat'er geen lugt boven op het vuur moet komen , en alle lugt van onder door den rooster op moet klimmen. Ik heb alles zo gemeen als mogelyk, genomen, om dat ik begreep dat dit het mmst kostbaar zoude zyn , en dat ik voor arme huisgezinnen in de eerfte plaats werkte.

A. 4 Het

Sluiten