Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

My is duidelyk gebleeken, dat in Engeland de Steenen grooter zyn, dat het metfelen derhalven minder tyd en minder Cement kostte, en dat 'er geen yzere Staven noodig waren, om de Steenen boven het Trommeltje te draagen, al het welk een onderfcheid in de rekening brengt.

Ik twyfel ook niet, of de Haard van den Engel lenen Oven zal vierkant en niet uitgebikt geweest zyn, en het bikken neemt veel tyd wee. iJe Imgetfche Metzelaars tog hebben geen vierdeha f uur gewerkt. Het Trommeltic was ook niet geklonken, zo als het myne, en "de Smit had 'er maar twee uuren aan beiteed. Vervolgens heb ik veel meer Steenen noodig gehad, om dat myn Kacheltje de Kamer infpringt, en een laag op de houte vloer heeft moeten gelegd worden. Ook zyn myne Steenen, die de Trommel, het Stookgat, en het Aschgat fluiten, geenMuurfteenen, maar Breemer , en blaauwe Bakken, en met een Ringetie voorzien terwyl 'er boven op Tegels liggen, ën de Zydemuurcn gewit zyn.

Maar dit alles in agt genomen en in rekening gebragt zynde , als mede , dat 'er langzaam gewerkt is, niet een oogmerk om niet temisfen, zo is het onderfcheid tusfehen dc geheele fommen nogthans zo >aanzienlyk , bedraagende vyf of zes Kapitaaien, dat ik het een raadfel vindt, 't welk de moeite waard is, aan kundiger ter oplosfine: voorgeiteld te worden. * Het hangt, naar myn inzien, zaamen met de groote vraag, van zo veel nationaal belang, waarom ons Land overltroomd wordt met buitenlandsch gemaakt werk, en zo weinig Nederlandsch werk naar buiten verzonden wordt. De koopers en ilvters worden zo dikwerf befchuldigd, dat zy het Inlandsch werk veragtcn, en hier fchynen de Maakersen Bewerkers de beste gezindheid aftefchrikken Ik befluit met een voorval, dat hier eenige betrekking op heeft. By eenen Yzerkooper naar eenen Digistor vraagende , hoorde ik, dat zy hier niet gemaakt werden, maar uit Engeland kwamen, en dat er hoop was op een verlof tot invoer, uit

hoof-

Sluiten