Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( to )

hoefde van derzelver groot nut in de bereiding van de Armenfoepen. De Koopman wilde my inmiddels doen zien , van wat fchoone qualiteit zv waaren, en haalde eenen Vischketel; zie, zeide hy, wat ligt en fraai yzer, hoe mooi vertint, wat werk'aan dien rand, hoe de deklel fluit, vat hem eens by den henglel aan. Dat was Engelsch werk ; ïii verlangde eene vergelyking in de pryzen aan te itelteii met myn Trommeltje, 't welk niet gegooten, maar plaat yzer is, 't welk niet vertind is, waar fchier geen werk, Iaat itaan fraai werk, aan is. Wat kost die ketel? Agt Guldens.

Vergelyk daarmede, wat myn Trommeltje hier geicost heelt, en wat het nog meer zoude kosten in Londen geleverd , en in de onderitelling dat alle Hollandfche Manufadtuuren er bemind, en federt lang verbooden waaren, gelyk dc Engelfchen nier zyn.

Er is zulk eene ongerymdheid in dit verfchil van pryzen gelegen, dat ik niet nalaatcn kan te verwagten, dat over eenigen tyd de kosten van dit Kacheltje ook hier geringer zullen zyn.

BES CH RY VIN G der PLAATJES.

De eerfte Plaat verbeeldt het Kacheltje van buiten , en de tweede vertoont twee Dobrfneeden eene lil de diepte, en eene in de breedte, beide midden door, van boven naar onderen.

De breedte van het Kacheltje, A.B.. is 22 duim, de hoogte B. C. 1S41 duim, de diepte C. D. 24duim

De drie Steenen met Ringetjes, welken men in de eerfte Plaat van vooren gewaar wordt, fluiten, de bovenfte het Oventje of yzeren Trommeltje, de middelde het Stookgat, en de laagfte het Aschgar Deeze drie gaten zyn open te zien in de Doorlhee van de breedte , zynde E. de open zyde van het yzeren Trommeltje, 12 duim breed, ji duim hoo°-, cn 16 duim diep, H. en I. dc openingen van hec Stookgat en van het Aschgat, beiden 7 duim in het vierkant.

Op deeze zelfde Doorfnee wyst L. de drie Stee-'

ncn

Sluiten