Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ft )

nen aan, welken op hun kant ftaande het rooster uitmaaken, de middelde over eind, en de beide anderen van boven naar binnen, op een afftand van een halven duim, en van onderen naar buiten gekeerd , ten einde de asch gemaklyker door te laaten en alle verftopping van de reetjes voor te komen. De Rooster neemt derhalven eenigzints de maat van de Steenen aan, die omtrent 8 duim lang en li duim breed op den kant zyn, hetwelk eene oppervlakte uitlevert van op zyn hoogst 8 duim lang en si duim breed; maar men kan dezelve nog verminderen met op de zyde te metfelen, en zal wel doen, voor de maat van den Rooster flegts een derde van de lengte en breedte van het Trommeltje te neemen. J-»* Booster vuor dit Trommeltje behoort 5| duim lang en 4 dnim breed te zyn. Op de andere doorfnee wyst K. den Rooster op zyde aan. De vernaauwing onder den Rooster blykt genoegzaam aan het bloote oog.

Op de tweede Doorfnee is M. de Stookplaats, zynde bepaald van boven door het Trommeltje, van onder door den Rooster, op een afftand van n duim, en aan dc vier zyden door fchuinfche muurtjes, beginnende op den Rooster, en naar boven wyder loopende, de voorfte en agterfte tot aan het Trommeltje, maar de regtfche en linkfche tot i| duim voorby de zyde van het Trommeltje.

Uit deeze Befchryving kan men opmaaken hoe weinig brandftoffen 'er ingaan, en hoe weinig men 'er in verftooken kan, al wilde men verfpillen. Men ziet teflëns dat de vlam en rook aan beide dc zyden van het Trommeltje opvliegen, men kan ze ligt met de verbeelding volgen tot boven hetzelve F, altyd in eene ruimte van i£ duim, en eindclyk nagaan, hoe de rook de agterzyde van het Trommeltje wederom nederdaalt, van G. tot op den grond, langs den grond, en opwaards naar G. den Schoorfteen in.

Het is tusfehen de nederdaalende en herryzende buizen, vlak op den grond, dat ik nog een Oventje of Trommeltje wilde inmetfelcn ; uit eene andere

proef-

Sluiten