Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

des

VERTAALERS.

]Oö* de Slaavenhandel, welke op de Kusten van Jfrika gedreeven wordt, doorgaands verzeld is en gevolgd wordt van de onmenschlijkjle wreedheden en grouwzaamjle mishandelingen omtrent de ongelukkige Negers, is algemeen bekend; de Schriften van een en Frossard, en van eenen Newton ê«Falconbridge — welke twee laatstgemelden, in den y^eMDCCLXXXVIII. lijden Drukker deezes in één Boekdeeltjen zijn uitgegeeven —zijn in ij der s handen, en leveren daar van overvloedige Haaien op Dan, "hoe flerk dit alles tegen den Slaavenhandel mooge pleiten; altoos blijven den voorjl anderen van dien Handel nog eenige verfchooningen overig — als, b. v.; Die mishandelingen zijn niet algemeen; — of: Men zou , door billijke wetten en goede fchikkingen, tegen alle wreedheid en mishandelingen omtrent de Slaaven kunnen zorgen,- e. z. v.

Ten einde alle zoodaanige uitvlugten en voor-

wendfelen op eenmaal aftefnijden , 'is derhalven dienstig, den Slaavenhandel op zichzelven te be* 2 fchou-

Sluiten