Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ LEERREDE

grijs geworden zijn, die hem niet al? den fnoodften booswicht verfoeijen zoude , door wiens geweld of Hst hij tot zulk een' jammerlijken Hand gebragt was, en hem niet des doods waardig zou oordeeleq.

Maar fteunt deeze wet des Heeren , aan de oude Hebreeuwen voorgefchreeven, op een flipt zedelijk grondbegïnfel j rust ze op den breeden grpndflag van gemeene rechtheid , billijkheid , en menfchenliefde ; en verdient de menfchendief, om zijne affchuuwelijke euveldaad, met den dood geftraft te worden

dan kan de kooper der ongelukkige flagtoffèrs zijner gierigheid, niet onfchuldig gerekend worden, Onfchuldig! Verre van daar ! Want zijne bekende, of voor het minst onderflelde gercedr heid 7 om weeriooze medemenfchen te

koopen, is gemeenlijk de voornaame beweegreden tot het bedrijven der grpuwelijke diefte. Er is een gemeen fpreekwoprd: Waren er geen fieelders, er waren geen jleelders. Het is op grond dier oude waarneeming, dat, volgends de wetten van dit Land, de koopers van geftpolen goederen, wanneer zij weeten dat dezelven gefloolen zijn , geftraft worden. Maar hoe zeer is het te beklaagen, dat dit gedeelte onzer lijfftrafrëlijke wetten geen kracht heeft, ten aanzien van Britfche onderdaanen , die pp de kusteji

van

Sluiten