Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uver Exodus "XXI. ft. i£. $|

gen, dat zelfs een dief niet aangemerkt -werd sis een gepast voorwerp van koop en _ dienstbaarheid, dan alleen, wanneer hij buiten ilaafc was om de geëischte wedergaave te doen. : De Mofaïfche inzettingen vergunden, dat onvermoogende fchuldenaars zouden verkocht worden, ten voordeele van hunne fchuldeisfchers, -Doch dan was de dienstbaarheid , aan welke ■zoodaanige fchuldenaars onderworpen wevden verre van drukkend of wreed te zijn. Wanf dus fpreekt de wet, ten dien opzichte : Want iteer uw broeder bij u zal verarmd zijn, en zis^f. aan u verkocht zal hebben, gij zult hem niet doen dienen den dienst van eenen slaa<$:- /jU een daglooner, als een bijwooner zal hij bij u zijn; iot het jubeljaar zal hij bij u dienen. 'Dan ■ zal hij van u uitgaan, hij, en zijne kmaert'n met hem; en hij zal tot zijn ge/lacht wederkeeren, cn tot de bezitting zijner vaderen wederkeeren. Gij zult ge-ene heerfchappij over hem hebben met wreedheid; maar gij zult vreezen voor uwen God (c). Zoo naauwkeurig waakte, in dit geval , de Godlijke wet tegen ftrengheid en onderdrukking in de dienstbaarheid! — Daar beneven , was de duuring dier dienstbaarheid;,

beiCO Lp.v... XXV: 39, 40, 41, 43. Zie ook 22 Kon. XV: 1; Matth. XVIII: 24, aj.

Sluiten