Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo LEERREDE

naar van alles is. Geen mensch bezit de vrijheid of het leven, dan door loutere vergunning van God. Wanneer derhalven die vergunning wordt ingetrokken, dan houdt de mensch op, van eenige aanfpraak te hebben op deeze, dierbaarfte van alle tijdlijke zegeningen. — Het menschdom tegen God opgeftaan en van Hem afgevallen zijnde, hebben zij alle aan de Eeuwige Rechtvaardigheid alles verbeurd. • God kan hen , derhalven , rechtvaardiglijk berooven van hunne bezittingen, van hunne vrijheid, of van het leven, naar zijn oppermagtig welbehagen , zonder aan één eenig zijner fchepfelen verantwoording fchuldig te zijn. — De Naatüjen van Kanaan waren, 700 als bekend is , uitertnaate boos (0). De onafhangelijke Opperheer mogt hen derhalven billijk in deeze weereld tot toonbeelden ftellen van zijne rechtvaardigheid , ten einde niet alleen zijn uitverkoozen Volk, maar ook andere Naatfijen, in afgelegen gewesten , mogten leeren, zijne rechtvaardige regeering te eerbiedigen , en voor zijne geduchte oordeelen te vreezen. Het ftond Hem dus volkomenlijk vrij, den Israëlleren toetelaaten, die Kanaanijten tot flaaven te koopen , en hen onder zulke lasten te brengen, als Hem

be-

(O Zie Lev. XVIII: 6-30.

Sluiten