Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Exodus XXI. vs\ 16. 31

mogten gebragt worden, aldaar op de wanvoegelijkfte wijze openlijk te koop gevleid, als zooveele beesten door de koopers betast en onderzocht worden — en, met hun nog ongebooren kroost, van geflacht tot genacht, aan de verachtelijkfte en wreedfte flaavernij worden overgegeeven; en dit alles — waarom ? — Laat hier de menschlijkheid bloozen ! laat de meêdoogendheid weenen! laat de rechtvaardigheid met afgrijzen en verontwaardiging vervuld worden! Maar laat nooit een Brit vergeeten, dat dit eene fchilderij in het kleine is, van hunne eigen handelwijze omtrent de Afrikaanen!

Nog eens. Indien het gedrag onzer kooplieden in menfchen wettig en geoorloofd ware, dan zouden noch de grondregels der Zedenkunde, noch die van den Godsdienst, hun in den weg kunnen ftaan, om eveneens de onfchuldige inwooneren van Holland , Frankrijk , of van eenige andere nabuurigc Naatfij, tot flaaven te koopen en te verkoopen. Want daar het on* moogelijk is, te bewijzen , dat de natuurlijke rechten der menschlijkheid niet even heilig zijn in Afrika, als in Europa; zoo zou de gierigheid haare wreede en bloeddorstige handen met het zelfde recht moogen flaan aan den Hollander of Franschman, als aan den zwartkleurigen Afrikaan. Er is ook geene de minfte reden om

te

Sluiten