Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Exodus XXI. vs. 16. 33

lieten de wetten en gewoonten des Lands het toe, gelijk in voorige tijden (#) — hij zou geen meerder zwaarigheid maaken om het men-

fchen-

(q) Gelijk in voorige rijden. Met betrekking tot dit ftuk, fchrijft Dr. henry: „ De flaaven blee„ ven nog een voornaam artijkel, zoo in den bin„ nen- als buitenlandfchen koophandel van Britianje.

Wanneer een landgoed van den eenen eigenaar aan „ den anderen werd overgedraagen, dan werden al„ le de lijfeigenen of flaaven, tot dat landgoed behoorende, ten zelfden tijde en dnor dezelfde han„ deling overgebragt. Wanneer iemand meer kin„ deren had, dan hü konde onderhouden , of meerder huisflaaven, dan hij behoefde of verkoos, dan „ verkocht hij die aan eenen koopman, die over de„ zeiven befchikte, binnen of buiten 'slands, zoo „ als hem voordeeligst toefcheen. Het was eene ge„ tncene ondeugd Ri,g,djchen, (z"egt giraldus „ Cambrenfis} dat zij, lot armoede vervatten zijnde, in jiede van dezelve geduldig te draagen, ,, hunne eisen kinderen verkochten. Veeten van „ die ongelukkige fchepfelen werden naar Ierland gevoerd en zonder twijfel ook naar andere lan11 den , en" aldaar verkocht. — Eene ftrenge wet ,, werd er tegen dien barbaarfchen handel gemaakt, in eene groote Raadsvergadering, gehouden in St. „ Pieters Kerk, Westminster, ten jaare MCII. JSic„ mand zal in het loekoomende zich onderwinden tot „ het drijven van den fnooden handel, van menfchen op de markten ah redenlooze beesten te vei koopen, ,, het welk tot hier toe een gemeen gebruik in Engeland is geween. —- Doch deeze wet maakte „ geen einde aan den handel in flaaven. Want in de groote Vergadering, gehouden te Armah, in het „ jaar MCLXXI. f¥«)è de ganfche Geestlijkheld a, van Ierland, na lang geraadpleegd te hebben over C „dfi

Sluiten