Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 LEERREDE

Alle dingen die gij wilt dat u de menfchen doen zullen, doet gij hun ook alzoo; dit is eene ande-

ïe les van den Zaligmaaker. Dit hoogst

billijk en veelbevattend gebod verpligt ons, ijder mensch zoo te behandelen, als wij redelijker wijze zouden wenfchen door hun behandeld te worden, indien de gevallen omgekeerd waren, liet merkt ijder mensch aan als mensch, en wil dat hij als zoodaanig behandeld worde. Het befchouwt elk mensch, als bezittende vermogens, gewaarwordingen, en rechten, aan zijne foort bezonder eigen; en het verbiedt, die vermogens te beleedigen, door verlaaging ——> die gewaarwordingen te kwellen , door onverdiende fmert • en die rechten te fchenden,

door onrechtvnnrcüglitia. Maar is niet de heillooze Menfchenhandel, en de verfoeijelijke gevolgen die er aan verknocht zijn, eene openbaare vertrapping van dit allerheilzaamst gebod ? Worden niet door dien onmensehlijken Handel, en door de wreede flaavernij die er op volgt, eene groote meenigte menschlijke fchepfelen zoo behandeld, als of zij geen deel hadden aan de vermogens, de gewaarwordingen, en de rechten van den mensch? als of zij flegts redenlooze beesten waren, gefchaapen om gevangen, verkocht, tot flaaven gemaakt, en vermoord te worden? Hij, derhalven, die beftaan durft zulk een gedrag

Sluiten