Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 LEERREDE

digheid en wreedheid; en eindigen in de ellende en den ontijdigen dood van duizenden, die even gelijk recht ^ tot vrijheid en geluk hebben als wij.

Indien gij, mijne Broeders, het karakter van den Slaavenhandelaar oplettend gadellaat, zal het blijken, zoo ik denke, de volgende bezonderheden in zich te hebben: Hij is van ambagt een kooper en verkonper van mannen, vrouwen, en kinderen. Indien zelf geen menfchenfteeler, moedigt hij voor het minst dat fnood bedrijf aan, beloont het, en verblijdt er zich in; want zonder het zelve, zou zijn handel draa te njet loopen. In plaats van zich te verheugen in het huislijk geluk van andere menfchen in "t algemeen, maakt hij er zijn werk van, om de naaste en dierbaarfte bloedverwandten gewelddaadig van eikanderen af te fcheiden; want de banden des huuwelijks, die van ouders en kinderen, en van broeders en zusters, worden door hem, zonder het minfte mededoogen, van een gefcheurd. Zoo verre is hij van ontferming met weduwen en weezen, in hunne verdrukking, dat hij, door heillooze winzugt aangedreeven, eene meenigte bedrukte weduwen en . weezen maakt. Zoodaanig is de aart van zijn bedrijf, dat het zelve niet voorfpoedig gaan kan, zonder dat zijne medemenfchen beroofd worden

van

Sluiten