Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\6 LEERREDE

rechtvaardigt — en dat men, hem daadlijk in flaavernij brengende, die fchandelijke bedrijven wettigt, door de laatfte hand te leggen aan het' werk der onrechtvaardigheid. — Daar bencven; aangezien het uitdrukkelijk verbieden der flaavernij, welligt eenen meer geweldigen tegenftand aan de zaak des Christendoms zoude verwekt, hebben, dan iets anders waar mede het te worstelen had, zoo eischte zulks noch de Leer van Christus, noch de geestrijke aart van zijn Koningrijk. Vond het genaderijk Evangelij menfchen in eenen ftaat van flaavernij, het zij burgerlijke of perfooneele; het ontlastte hunne gewetens , en ftreelde hunne harten, maar het maakte geene verandering ten aanzien van die flaavernij. De ond«_iJaau van eenen wreeden Dwingeland, bleef een onderdaan; en de flaaf van een' bezonderen meester, bleef een flaaf ten zij de Dwingeland en de meester hunnen pligt leerden kennen , en gezind werden om aan denzelven te voldoen. .

Hebbende dus mijn ftuk afgehandeld , volgends het ontwerp welk ik mij had voorgefteld, zal ik thands befluiten met eenige Aanmerkingen , tot herinnering van onzen pligt.

Daar wij belijden navolgers van Christus, en vrienden des menschdoms te zijn, zoo wilde ik U, mijne Broeders, vermaanen, om nel en ernstig

Sluiten