Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 LEE RREDE

kaanen in die Eilanden denken van de Christenen, van het Christendom, en van Christus, onder den dwang hunner onderdrukkers? « Wederom. Laat uwe vuurige en aanhoudende gebeden gepaard gaan met bedachtzaams 9 vredelievende, en ftandvastige poogingen , tot het bewerken der geheele affchaffing van dien misdaadigen Handel, en van de Slaavernij, welke daar van het gevolg is. Dit wordt ons kennelijk gebooden door die wet des Heeren: Gij zult uwen naasten liefhebben als uzelven. Een Godlijk voorfchrift, welk van ons eischt , aan anderen te doen', zoo als wij wenfchen zouden dat ons gedaan wierd, indien wij in hunnen ftand, en zij in den onzen waren. — Onder het overdenken van deezcn tak cm/.er zecienjKe verpligting, met opzicht tot de zaak waar van wij thands handelen, was ik fomtijds gevoelig getroffen, door het volgend onderftelde geval. Ik verbeeldde mij, dat ik zelf, mijn huisgezin , en mijne waardfte vrienden, nevens veele duizenden mijner landgenooten, waren opgeligt, gekocht, en verkocht tot eenen ftaat van wrecde flaavernij. ïk verbeeldde mij, dat de inwooners van mijn geboorteland in het algemeen, de naauwkeurigfte en zekerfte berichten verkreegen hadden , hoe onrechtvaardig wij gevangen , naar een

vreemd

Sluiten