Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5» LEERREDE

wijze vernietiging der Slaavernij, in onze Suiker-eilanden. Ik verbeeldde mij alsdan de erkendtenis, waar meê de harten dier Negers jegens hunne meêdoogende vrienden vervuld zouden zijn — de uenduizendmaal tienduizend gebeden, welken zij tot den Vader van alle barmhartigheid zouden opzenden, dat de zaak der rechtvaardigheid en menfchenliefde, welke hunne vrienden zoo zeer ter harten namen, eens mogt zeegepraalen —en hoe zij onophoudelijk, uit het binnenfte van hun hart, de perfoonen, de huisgezinnen, en alle de wettige onderneemingen van deeze, hun heil zoekende, menfehenvrienden zouden zegenen.

Op mijn gemoed hebben deeze gedachten fomtijds een' fterken indruk gemaakt, en mijne overweegingen bepaald (ui de natuurlijke rechten der onderdrukte Afrikaanen. Want fchoon zij den waaren God niet kennen, en onbewust zijn van onze wenfehen en, poogingen om hen gelukkig te maaken; zij zijn nogthans menfchen, zij zijn hrceders en leden van het menschlijk geflacht - volgends de taal des Apostels: God heeft uit èénen bloede het gansch ge/lacht der menfchen gemaakt (u). Weinigen onder hen, 't is waar, kunnen acht flaan op het geen door ons, ter verbetering van hunnen ftaat, wordt aangewend, of voor ons

bid-

00 [Hand. XVII: a6.]

Sluiten