Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De DERDE DRUK van her ongemeen fticht» lijk en leerzaam Werk, genaamd:

D e

VERLOOCHENING

EIG EN-GE RECHTIGHEID

volftrekt noodig ter betrachting van

EVANGELISCHE

DEUGD.

in eene VERHANDELING ovtR Galaten II: 10.

waar achter GEVORGD IS,

DES CHRISTENS

ZEEG EP R AAL

over

DOOD en GRAF

of LEERREDE over

i K o r i n t h e n XV: 55—57. door

ABRAHAM BOOT Hv

Dienaar van 't Evangelij binnen Londen. Ui! hec Engelsch vertaald,

door

MAR.INUS VAN TVEKKHOVEN.

In groot Oéhvo. ' '

Is mede bij den Drukker deezes, en alom in A> m„j bndrche Steden bij de Boekbandelaars '"e belonen gansch byzondere graagte, waarmede die voortreflijk Werk reed! omvangen is en nog fteeds ontvangen wordt ,is aireede P^ «unftig vooroordeel voor deszelfs innerlijke waardtl Ook i' h«

vtr^nIVedrJefw7Fkean " . • .. '. , ...» a,e flen Wel Eerw. en godvrucht <ren A Rnn-ru

•k z.jn ft.ch.luk Werki pt a»fi*»f+l G^?n«?™h't

en

Sluiten