Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 }

„ gelsch Fondzen weezen geireeden is in de laat' h fte ™ïntig jaar en van zijne exijlentie, ieder „ twintig jaar en van 't Engelfche Sijsthema ver„ gcleeken^, met ieder enkel jaa r van de Ameri„ kaanfche en Franfche Sijsthema's: zo als te vo„ ren gefield is. (f)

Het gevoelen van Lord Auckland;, ge/laaft op ten meenigte Proeven en Data (BaaUzaaken) is oppofiet aan heiden.,— Hij is het wel in zo verre met Paine en Morgan eens, dat de fchuld verbaazena groot is, en zijne opgave van dezelve fchijnt, in 't weezen der zaakcn, overeenkomfiig te zijn met de opgave van Morgan, wiens verflag van de fichu ld en eeiüge zijner Aanmerkingen daarover, voor zo verre dezelve juist en nauwkeurig zijn, het Werkje wezent/i/k inferesfianl duet ijn , en met dat van Lord Auckland een belangrijk geheel uitmaakt. —Dan hierin verjlhilt Auckland van Beiden , dat Hij door Proeven betoogt, dat, hoe groot die fchuld dan ook zijn moge ; hoe drukkende ook voor de Natie; het Rijk echter, in weerwil yan den kostlaarften Oorlog , die Engeland nog immer heeft moeten voeren, in zodanig een vooruitgaande/1 fiaat is, dal deszeljs Rcs.ources evenredig, en van trap tot trap toeneemen; in zo verre, dat uit dezelve

de

(t) Zie Painê's Daaling en Val, B'.iciz. 22.

Sluiten