Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( O )

en met hem te zeggen, dat Hij ons „ opgeröepeïl „ heeft, om een groote en omflagtige Rekenfchap „ over kleine en geringe zaaken te zien geevert»

Dan dit zij hier mede zo als het wil. Ik ben niet voorneemens mij in de behandeling dier bij» zonderheden in te laatcn. Ik zal niet onderzoeken, of en in hoe verre dezelve'een grond van Befchuldiging, of van nadere Raadpleegingen opleeveren. — Zij zijn bovendien, welke dan ook derzelver innige waardye en gewigt zijn moge, airede kragtig en volkomen beantwoord bij dien Heer, die de tweede in dit Debath gefprooken heeft.—

De Edele Marquis befloot zijne reden met eene wensch, dat alle onderzoek over den Staat der Finantien, en van den algemeenen toeftand, waarin het Koningrijk zich tegenwoordig bevondt, uitgefteld mogten worden tot eenen volgenden dag. Ik zou mij hier in geredelijk en zonder eenige bepaaling bij hem hebben kunnen voegen, indien zijn Voorftel {motie) juist binnen die zelfde enge grenzen bepaald geweest ware als zijne Redevoering. — Maar Mijlords daar komen in het Voordel zelve zodanige Uitdrukkingen voor, waardoor ik mij ouwederftandelijk gedrongen vinde om een flap voorwaarts te gaan, en uwen aandagt op het ailerernftigile te verzoeken.

Men wil namentlijk, dat wij zullen vérklaaA 2 ten i

Sluiten