Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

ren: „ dat onze Koophandel ondergefchikt „ wordt aan, en gevestigd op het Grondbegin,, zei van Krygvoering; een beginzel, dat uit „ deszelfs aart, eigenfchap en natuur, op niets e anders nederkomen kan, dan op eene geheele

vernietiging van allen Handel, en welk Grond,, beginzel tevêns alle onze Resfources zodanig „ uitput, dat wij ons genoodzaakt zien , toe„ vlugt te neemen, tot het ellendig middel van „ het weder invoeren van Lasten , welke voor „ korte jaaren afgefchaft zijn , eeniglijk en ai„ leen, om daardoor onze overige Inkomflen te „ vermeerderen : welk oogmerk daadelijk be„ reikt is , en waartoe men dus wederom , uit „ hoofde van die zelfde Staatkundige Bedoelin» gen, zijn toevlugt zal moeten neemen, zo ras „ de Vreede herfteld zal zijn; doch het welk „ tevens met zich brengen zal, de onvermijdelijke „ noodzaakelijkheid, om nieuwe Belastingen vast „ te ftellen, bij aldien wij als dan maar in ftaat it zullen zijn, om, in dien uitgeputten toeftand,

nieuwe cn toereikende Belastingen uit te den„ ken, of in te 'voeren.

„ Dat het dienvolgende, in zulk een verfchrik„ kelijke ftaat van zaaken , die op niets anders tt uitkomen kan, dan om het vertrouwen, 't geen M het volk nog in het Parlement heeft, geheel en h al den bodem in te flaan, de onvermijdelijke

„ plicht

Sluiten